Vragen?

3 dingen die je als huurder moet weten bij de beëindiging van een handelshuurovereenkomst

21 november 2019

Feyza

Feyza Gül

Specialist in arbeidsrecht en sociale zekerheid

Vragen?

In principe wordt een handelshuurovereenkomst steeds gesloten voor een periode van 9 jaar, waarna uiteraard de mogelijkheid bestaat tot hernieuwing.
Echter kan het ook gebeuren dat je als huurder vroegtijdig wil vertrekken.
Je zal dan eerst de huurovereenkomst moeten opzeggen. Om een geldige opzeg te geven, is het belangrijk dat je strikt aan een aantal formaliteiten voldoet.

1 – Elke drie jaar

Je kan als huurder de handelshuurovereenkomst opzeggen bij het verstrijken van elke driejarige periode. Anders gezegd betekent dit dat je tegen het einde van de drie en zes jaar de overeenkomst kan opzeggen.

Die opzeg moet je geven via een aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot. Dit document moet worden verzonden of afgegeven aan de verhuurder minstens zes maanden vóór de driejaarlijkse vervaldatum.

2 – Verhuurder mag opzegging niet uitsluiten

De opzegmogelijkheid van de huurder kan door de verhuurder niet worden uitgesloten. Dit soort bepalingen is niet geldig, zelfs al staat het in de overeenkomst.

Bovendien hoeft de opzegmogelijkheid niet uitdrukkelijk in de huurovereenkomst te staan. De wet bepaalt dat je als huurder in ieder geval recht hebt om de huurovereenkomst op te zeggen. De verhuurder mag hier dus niet van afwijken.

3 – Beëindiging in onderling akkoord

Tot slot bestaat er steeds de mogelijkheid om de huurovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen. Dit mag uiteraard niet zomaar.

Het akkoord tussen jou en de verhuurder dient te worden vastgelegd:

  • ofwel in een authentieke akte opgesteld door de notaris,
  • ofwel in een gezamenlijke verklaring afgelegd voor de vrederechter.

Model opzegbrief

[Plaats en datum]

[Naam en voornaam van de afzender (huurder)]
[Straat en huisnummer afzender]
[Postcode en plaats afzender]

[Naam en voornaam ontvanger (verhuurder)]
[Straat en huisnummer ontvanger]
[Postcode en plaats ontvanger]

AANGETEKEND

Betreft: opzegging handelshuurovereenkomst

Geachte mevrouw, heer,

Wij verwijzen naar onze handelshuurovereenkomst voor het goed gelegen te ………………………………Elisabethwal 4 bus 2, 3700 Tongeren, ondertekend op …./…./…. en aanvang nemend op …/…/…, met een duurtijd van 9 jaar.

Op …/…/… verstrijkt de eerste/tweede/derde [schrap wat niet past] driejarige periode van de handelshuurovereenkomst.

Met onderhavig schrijven laten wij u weten dat wij de handelshuurovereenkomst willen opzeggen, met inachtneming van een wettelijke opzegtermijn van zes maanden, overeenkomstig artikel 3, 3de lid van de handelshuurwet.

De opzegtermijn neemt aanvang op …/…/… en eindigt op …/…/… .

Opdat deze brief u zeker zou bereiken, wordt hij zowel per aangetekende post als gewone post verzonden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

[naam + handtekening]

© Hermans-Wirix 2024
beheerd door WEBMATIC