Vragen?

Advies en tips voor aannemers

21 december 2016

christophe1

Christophe Hermans

Specialist in bouwrecht en handelsrecht

Vragen?

Op ons kan je bouwen: Advies en tips voor aannemers!

Aannemers kunnen veel tijd en moeite besparen door te anticiperen op mogelijke conflicten.
Deze geschillen kunnen ontstaan met klanten, onderaannemers, enzovoort.
Het is belangrijk om reeds vóór de contractsluiting vooruit te kijken en even stil te staan bij de mogelijke ongunstige gevolgen.
De volgende tips vormen alvast een prima begin om latere problemen met uw klanten te voorkomen.

Toepasselijkheid van het Belgisch recht en de bevoegdheid van Belgische rechtbanken
Het Belgisch recht zal niet in alle situaties van rechtswege van toepassing zijn.
Denk maar aan de omstandigheden waarin u overeenkomsten aangaat met buitenlandse klanten. Als het Belgisch recht en de bijhorende rechtbanken voor u de gewenste keuze zijn, kan u op voorhand een zekerheid inbouwen. De toepasselijkheidsverklaring van het Belgische recht is nodig om te vermijden dat u moet procederen voor een buitenlandse rechtbank met buitenlandse rechtsregels. Zo vermijdt u de duurdere gerechtskosten die in het buitenland van toepassing zijn, de toestand van de taalproblematiek die ermee gepaard gaat,…

De meest eenvoudige manier om dit te verzekeren is door opname van een clausule in de overeenkomst. Deze clausule zal bepalen dat enkel de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en/of dat enkel het Belgische recht van toepassing is ingeval van een gerechtelijke procedure. Een vermelding in de algemene voorwaarden van uw onderneming is niet voldoende, tenzij u reeds een duurzame handelsrelatie heeft opgebouwd. Zoals later in puntje 2 wordt verduidelijkt zijn deze algemene voorwaarden niet altijd tegenstelbaar.

U kan de volgende clausule hanteren:

“Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van (naam van uw bedrijf) is gelegen.”

Gebruik van algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden zij niet altijd tegenstelbaar aan particuliere klanten. Daarom zorgt u er best voor dat uw algemene verkoops- of factuurvoorwaarden voorafgaandelijk aan de uitvoering van de overeenkomst afzonderlijk aanvaard worden. De snelste en meest betrouwbare manier om deze voorwaarden tegenstelbaar te maken is om ze nogmaals “voor akkoord” te laten ondertekenen door de klant. Het is zowel op wettigheids- als op bewijsrechtelijk vlak van belang dat deze ondertekening geschied vóór de uitvoering van de werken en afzonderlijk op het document met de verkoopsvoorwaarden.

Clausule van eigendomsvoorbehoud

Het is mogelijk dat een klant failliet wordt verklaard terwijl er zich nog (onbetaalde) goederen van u bij de getroffen klant bevinden. In zulke situaties is het nuttig om te werken met een schriftelijke clausule van eigendomsvoorbehoud op de bestelbon of leveringsbon. Deze clausule stelt vast dat de goederen eigendom blijven van de verkoper totdat de volledige verkoopprijs betaald is.

Ook hier is het van belang dat het beding schriftelijk en uiterlijk op het ogenblik van de levering werd opgesteld.

De volgende clausule is een praktisch voorbeeld:

“De geleverde goederen blijven, zelfs na incorporatie, eigendom van (naam van uw firma) tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten. Zolang de prijs, de rente en de kosten niet aan ons zijn betaald, zijn wij gerechtigd om, ingeval van manifeste wanprestatie van de klant, de door ons geleverde goederen terug op te halen. Zolang de goederen nog niet zijn opgehaald, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van de goederen Hij mag ze niet wijzigen, verpanden, verkopen of op enigerlei wijze bezwaren. Hij is er voor aansprakelijk en verbindt er zich toe zich te verzekeren tegen alle risico’s. Dit eigendomsvoorbehoud blijft van kracht ingeval van faillissement, ontbinding van de onderneming van de klant alsook ingeval hij een maatregel in het kader van de wet Continuïteit ondernemingen heeft bekomen. De goederen worden vervoerd of verzonden op kosten en op risico van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van de ophaling geschiedt op risico en kosten van de klant”.

De goederen zullen dankzij de clausule kunnen worden teruggevorderd bij de aangestelde curator en dit binnen de wettelijke voorziene termijn.

(Indien u meer tips voor uw dagdagelijkse ondernemingen wenst of advies zoekt voor een specifiek bouwprobleem, dan bent u steeds bij ons welkom voor een verkennend gesprek.  Bovendien bent u zeker dat uw dossier behandeld wordt door een advocaat die gespecialiseerd is in de materie van het bouwrecht.)

Interessant voor u is ook dat wij tegen betaling van een forfaitair bedrag van 425 € (ex BTW) een Legal scan van uw verkoopsvoorwaarden doen : de voorwaarden worden inhoudelijk gecheckt en waar nodig stellen wij aanpassingen voor.

Christophe Hermans

Advocaat-vennoot

© Hermans-Wirix 2024
beheerd door WEBMATIC