Vragen?

Rechtsbijstand breidt uit naar buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

04 mei 2017

Joren

Joren Janssen

Specialist in arbeidsrecht

Vragen?

Na een bijna drie jaar durende procedure door de legislatieve draaimolen werd in de Kamer op 23 maart 2017 een wetsvoorstel goedgekeurd voor de aanpassing van art. 156, 1° van de Verzekeringswet. Dit artikel bepaalt vandaag dat eenieder die over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, de mogelijkheid heeft om zich te laten bijstaan door een advocaat of ieder ander gekwalificeerd persoon naar eigen keuze. Deze bepaling geldt in principe enkel bij een gerechtelijke of administratieve procedure, met andere woorden: wanneer iemand zich moet gaan verantwoorden bij de rechter of de overheid.

Door het wetsvoorstel wordt het toepassingsgebied van het wetsartikel binnenkort uitgebreid. De rechtsbijstandsverzekeraar zal de verzekerde in de toekomst ook de vrije keuze van advocaat of een andere gespecialiseerde raadgever moeten laten in het kader van “arbitrage, bemiddeling of een andere erkende buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting”.

Deze wetswijziging heeft geen impact op de verzekeringspremies; het gaat enkel over een uitbreiding van de eigen keuze naar een ruimere selectie van oplossingen voor geschillen, de aan te stellen groep personen (advocaten of andere gekwalificeerde personen) blijft dezelfde.

Het nieuwe artikel kadert in de tendens om meer aandacht te besteden aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting en om onenigheden op te lossen buiten de rechtbank, in onderling overleg tussen de partijen. Nu een verzekerde zich ook in dergelijke situaties via de rechtsbijstandsverzekering kan laten bijstaan door een specialist, wordt er gehoopt dat het draagvlak voor de “lichtere” geschillenbeslechting toeneemt.

© Hermans-Wirix 2024
beheerd door WEBMATIC