Vragen?

Schulden invorderen bij consumenten aan nieuwe regels gebonden!

17 juni 2023

Justine

Justine Toppet-Hoegars

Specialist insolventierecht

Vragen?

Deze nieuwe wet werd in Boek XIX gebreid aan het Wetboek van economisch recht. Maar wat houdt dit deel in?

Enerzijds handelt dit boek over de gevolgen van de betalingsachterstand van de schulden van een consument t.o.v. een onderneming. Anderzijds werd de minnelijke invordering van schulden van de consument door de schuldeiser ingevoegd.

Het is algemeen geweten dat de consument als de zwakkere partij wordt beschouwd. Dat is de reden dat hij/zij recht heeft op bijkomende bescherming volgens de Europese en nationale wetgevers. Zo worden er in deze wet dwingende regels vastgelegd die de contractuele vrijheid beperken.

1) Betalingsachterstand:

Wanneer een consument zijn schuld niet of onvolledig betaalt, ondervindt de schuldeisende onderneming onvermijdelijk schade. De onderneming zal dan op haar beurt de schuld terugvorderen. Ze kan ook schadebedingen toepassen indien dit contractueel werd vastgelegd.

Maar er dient vermeden te worden dat deze bedingen zoals bijvoorbeeld interesten, kosten en/of vergoedingen, buitensporig en onverantwoord zijn.

Deze wet zal voorzien in een strikte omkadering van die schadebedingen. Zo wordt de verplichting ingevoerd om eerst kosteloos een herinnering tot betaling te versturen en vervolgens veertien dagen te wachten alvorens te sanctioneren.

Nochtans is het niet de bedoeling van de wetgever geweest om de ondernemingen een faire schadevergoeding te ontzeggen. Dit zou een schending vormen op de vrijheid van ondernemen.

Deze wet legt dan ook geen verbod of beperking op om schuldvorderingen te innen, maar de misbruiken die tot nog toe mogelijk waren, zullen aan banden worden gelegd.

2) Minnelijke invordering:

Door het nieuwe boek worden er verplichtingen opgelegd aan de schuldinvorderaar t.a.v. de consument. Zo zullen o.a. advocaten en gerechtsdeurwaarders vanaf nu onderworpen worden aan de controle van de Economische Inspectie (voor bijvoorbeeld een door hun opgestelde ingebrekestelling).

Er dreigen administratieve en strafsancties voor de advocaat die de wet niet correct naleeft.

Het nieuw Boek XIX treedt in werking op 1 september 2023 en is direct van toepassing op de nieuwe contractuele en reglementaire schulden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Justine Toppet-Hoegars

© Hermans-Wirix 2024
beheerd door WEBMATIC