Vragen?

What’s new? “RegSol” … het Centraal Register Solvabiliteit.

21 april 2017

Shauni

Shauni Driesen

Specialist in verkeersrecht

Vragen?

Op 1 april 2017 is ‘RegSol’ in werking getreden. Het ‘Centraal Register Solvabiliteit’ is een digitale databank waarin een faillissementsdossier wordt opgeslagen en bewaard. Het register bevat alle gegevens en documenten die verband houden met de faillissementsprocedure, zoals de schuldvorderingen, de inventaris van de activa, de processen-verbaal van nazicht van schuldvorderingen.

Wie heeft toegang tot het Centraal Register Solvabiliteit? Het register bestaat uit een openbaar deel en een privaat deel. Het publieke deel staat open voor de gefailleerde, schuldeisers en andere belanghebbenden. Het private deel wordt voorbehouden voor de rechtbanken van koophandel en de griffies, de curatoren en de magistraten.

Opgelet: Schuldeisers van een faillissement zullen hun aangifte via elektronische weg moeten indienen. De kostprijs bedraagt 6,00 euro. Deze verplichting geldt echter niet voor natuurlijke personen en buitenlandse rechtspersonen, die niet vertegenwoordigd worden door een derde (bv. een advocaat) die beroepsmatig rechtsbijstand verleent. Deze uitzonderingscategorieën hebben de keuze: ofwel wenden ze zich tot de curator ofwel doen ze een elektronische aangifte in het daartoe bestemde register.

Het doel is om de faillissementsprocedure sneller te laten verlopen en de efficiëntie te verhogen. Of deze doelstellingen al dan niet worden bereikt valt nog even af te wachten.

Meer info: www.regsol.be

© Hermans-Wirix 2024
beheerd door WEBMATIC